โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบริการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบริการ

วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายในโอกาสเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ
พุธ 10 มีนาคม 2564

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ อาคาร S1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ ทุนคำ หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 43 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ที่กว้างไกล โดยทางหลักสูตรได้นำครูและนักศึกษาเข้าเ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิชาทหารร่วมกันจัดทำแนวเขตป้องกันไฟป่า ณ พื้นที่ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
พุธ 10 มีนาคม 2564

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ด้วยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 ได้จัดกิจกรรม รด.จิตอาสา ร่วมกับนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยฯ และได้บูรณาการร่วมกับกองพัศฒนาอาคารสถานที่ โดยเป็นการจัดกิจกรรมจิดอาสา การจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ในพื้นที่มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญกับ นศท. ที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยจัดตั้งให้เป็นมวลชนที่มีความเข้มแข็งของ ทบ.รวมทั้ง ให้เป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้  “ปฏิรูปการฝึก นศท. โดยมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ทาง... >> อ่านต่อ


ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยฯ
พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2564 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา  เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ เพื่อชิงเงินรางวัลร่วม 560,000 บาท เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 สามารถติดตามกติกาและเงื่อนไขที่  https://www.parliament.go.th/innovation/  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานเผ... >> อ่านต่อ


ขอความอนุเคราะห์บุคลากร นักศึกษา กรอกแบบสำรวจความต้องการใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบอกรับปีงบประมาณ 2564
พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ขอสำรวจความต้องการของ บุคลากร และนักศึกษาในการใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบอกรับปีงบประมาณ 2564 สำหรับการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถกอรกข้อมูลในแบบฟอร์ม ตาม Qr Code ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นส.สุพิศ ทองซัง หมายเลขโทรศัพท์ 053 921 444 ต่อ 1332 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ==> >> อ่านต่อ


ผู้บริหารและคณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยาการอบรมชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม 1 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564

ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำ ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม 1 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ซึ่งกิจกรรมของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.นพดล มณีเฑียร ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรม และร่วมรับฟังแนวคิดเบื้องต้นของนักเรียน โดยเป็นการแบ่งกลุ่ม Workshop เพื่อระบุปัญหาและควา... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม S1-202 วิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ทั้งในระดับ ปวช. และระดับปริญญาตรี  ในโอาสนี้ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยฯ โดยมี ดร.นพดล มณีเฑียร พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำหลักสูตร และได้รับเกียรติจากตัวแทนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (กศน.) อ.ดอยสะเก็ด ได้ให้การต้อนรับคณะฯ ข... >> อ่านต่อ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณาจารย์ประจำ ลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับภาคท้องถิ่นตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2564

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยฯ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ และยกระดับสัมมาชีพของประชากร ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือ ร่วมกับคณะทำงานจากเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคประชาชน ในตำบลแม่แฝกใหม่ และกลุ่มผู้ได้รับจ้างในโครงการ เพื่อบูรณาการความร่วมมือ ได้แก่ ... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ ในโอกาสงานประชุมประจำเดือนส่วนราชการ อ.ดอยสะเก็ด
ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร C1 ชั้น 5 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ให้การต้อนรับ นายจิระชาติ​ ซื่อตระกูล​ นายอำเภอดอยสะเก็ด​ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอดอยสะเก็ด ในโอกาสที่ได้ดำเนินงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอดอยสะเก็ด ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ อาคาร C1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ในโอกาสนี้ นายจ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ การประกวดผลสะเต็มศึกษา (STEM Education)
อังคาร 15 ธันวาคม 2563

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ บุคลากรวิทยาลัยฯ  ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (จ.เชียงใหม่) ซึ่งดำเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกันจัดการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับ ปวส. จากหลากหลายวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยเป็นการแข่งข... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนร่วมใช้งานฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)
ศุกร์ 25 กันยายน 2563

  ขอเชิญชวนร่วมใช้งานฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) สามารถกด LINK >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 93


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา