โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2560
พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560

ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 คลิกดูรายละเอียด>> >> อ่านต่อการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 : RSKC 2018 ครั้งที่ 1
อังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งผลงาน เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 (The 1st Rajamangala Sakon Nakhon Conference : RSKC2018) ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2561 ประกอบไปด้วย 7 สาขา ได้แก่ 1.วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2.เกษตรศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4.วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5.บริหารธุรกิจ 6.สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 7.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://fit... >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1
อังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2561

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560 – 10 มีนาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.pim.ac.th/thai/    >> >> อ่านต่อ


แจ้งผู้สอนในรายวิชาโครงงาน สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 (ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา)
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561

งานทะเบียน วิทยาลัยฯ ขอแจ้งผู้สอนในระดับ ปวช. เฉพาะในรายวิชาโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  ให้กรอกแบบฟอร์ม ขออนุญาตให้ผลการศึกษาเป็นไม่สมบูรณ์ ( มส.หรือ I ) กรณีที่เห็นว่านักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 3 รายใดที่มีผลคะแนนไม่เพียงพอและหรือผลงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  และรวบรวมส่งที่งานวิชาการและงานทะเบียน เพื่อขออนุมัติ "รักษาสภาพ" การเป็นนักศึกษา ต่อไป  *** หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถาม งานทะเบียน C2-204 นิพนธ์ โดยตรงได้เลยนะครับ *** >> อ่านต่อ


การกรอกระดับคะแนนในระบบทะเบียนกลาง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ทุกระดับชั้น เรื่อง การกรอกระดับคะแนนในระบบทะเบียนกลาง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  ดังเอกสารแนบ - ระดับ ปวช. ส่งที่ นายธนากร  นาเมืองรักษ์   C2-101 - ระดับ ปวส. ส่งที่ นางสาวศิราพร  ก้อนศิลา   C2-210 - ระดับ ป.ตรี ส่งที่ นางสาวอรพรรณ นามพิชัย C2-101 >> อ่านต่อ


ประกาศปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี  ประจำปีการศึกษา 2561 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ปฏิทินการศึกษา2561.pdf >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมสัมมนา เปิดประสบการณ์ทำงานบนเรือพร้อมร่วมกิจกรรมทดสอบการสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงานบนเรือสำราญ
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ CTI Bankok จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "Uncover Working Experience on a Cruise Ship :  ล่องสำราญ เปิดประสบการณ์ทำงานบนเรือ" ในวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ได้รับเกียรติจากคุณวีระเดช ฤทธิชัย ลูกเรือสำราญชาวไทยคนแรก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมกับทีมงานจาก CTI Bankok ณ ห้อง บธ. 1-104 อาคารบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ล้านนา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว (ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะ... >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครขอรับทุนโครงการ OTOP Mentor'61
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษา กับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่ภาคเ... >> อ่านต่อ


แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน 3/2560
จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561

แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน 3/2560 >>คลิกดาวน์โหลด >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 287


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา