โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-04 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2016-08-04

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมดำเนินงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) Talent Mobility
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2559 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์ประเสริฐ  ลือโขง และอาจารย์กิตติ เอี่ยมเปรมจิต ได้เข้าร่วมดำเนินงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) หรือโครงการ Talent Mobility โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา โดย อาจารย์อุเทน คำน่าน การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน และร่วมสำรวจเก็บข้อมูลความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถานป... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Semantic based Knowledge Management Tools
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559 ที่ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์ประเสริฐ ลือโขง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Semantic based Knowledge Management Tools โดยมีความร่วมมือกับ ชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สหสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , NECTEC และ บริษัท JTM Solution จำกัด โดยในการอบรมเป็นการแนะนำการพัฒนาฐานความรู้ออนโทโลยี , การออกแบบฐานออนโทโลยี , การเชื่อมโยงฐานข้อ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ์  สงธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธี และพร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ที่มีผลการเรียนดี โดยมีเกรดสะสมเฉลี่ยมากกว่า 3.75 ทั้งนี้ มีนักศึกษาจากวิทยาลัยฯ ได้รับทุนครั้งนี้ จำนวน 6 ราย ได้แก่1. นายจตุพร  ร้องเสียง หลักสูตรเตรียมวิ... >> อ่านต่อนักศึกษาสถาปัตยราชมงคลล้านนาคว้ารางวัลออกแบบประตูวัฒนธรรมล้านนา
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 / ข่าวรับรางวัล

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบประตู (แห่งใหม่) สู่วัฒนธรรมล้านนา Gateway to Lanna Heritage ตามโครงการประกวดตกแต่งภูมิทัศน์ท่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา