โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-13 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2017-07-13

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ iSTEM -Ed 2017 ณ โรงแรม ดิ เอมเพลส เชียงใหม่
พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเพลส เชียงใหม่บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจัิตร ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ iSTEM -Ed 2017 " The 2nd International STEM Education Conference " ณ โรงแรม ดิ เอมเพลส เชียงใหม่ จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับสมาคมสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย)และยังได้มีโอกาสจัดกิจกรรมร่วมกับทางบริษัท Festo จัด Work Shop 3 ให้กับ คณะอาจารย์ นักวิจัย ในเครือข่าย ของงาน iSTEM-Ed2017 อีกด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. ณ วัดป่าไผ่บ่อทอง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีนี้นักศึกษาและบุคลากร ได้เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดกัญจน์นิธยาราม ( ป่าไผ่-บ่อทอง ) ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โดยอาจารย์เอนก  สมเคราะห์ อาจารย์อาวุโส วิทยาลัยฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและบูชาเทียนพรรษา ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาทั้งนี้เพื่อร... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกรฎาคม 2560 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ โถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี และบุคลากร ร่วมพิธีไหว้ครู ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยฯ ระดับปวช. และระดับปริญญาตรีการจัดพิธีไหว้ครู เป็นการแสดงออกถึงความเคารพครูบาอาจารย์ เป็นผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตาในโอกาสนี้ รองผู้อำนวยการฯ ได้ให้โอวาสและมอบเกียรติบัตรให้แก่น... >> อ่านต่อ


ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีบ้านแม่สายป่าเมี่ยง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสที่ 13 กรกฏาคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีบ้านแม่สายป่าเมี่ยง อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่ ดำเนินโครงการโดย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงาน ผศ.เศรษฐสุดา ธรรมปรีชานนท์ (หัวหน้าโครงการ)  และคณะ โครงการนี้มีแนวคิดในการดำเนินงานคือ “การพัฒนาแม่สายป่าเมี่ยง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน” ได้รับเกียรติจาก รศ.ส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา