โลโก้เว็บไซต์ 2017-10-09 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2017-10-09

RMUTL Magazine issue8
จันทร์ 9 ตุลาคม 2560 / RMUTL วารสารออนไลน์

นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 8 เป็นการรวบรวมผลงาน กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ นักศึกษา รวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้สนใจขอรับได้ที่กองประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา และที่ประชาสัมพันธ์ทุกพื้นที่และสามารถอ่านนิตยสารออนไลน์ได้ที่  https://issuu.com/pr.rmutl.news/docs/______________________8._1-72_onlin >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรขยายผลด้านสะเต็มศึกษาในโครงการเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่
จันทร์ 9 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

ในระหว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2560 บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมกับทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ในการเป็นวิทยากรขยายผลด้านสะเต็มศึกษาในโครงการเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นการฝึกทักษะให้กับคณะครู และน้องๆ นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ซึ่งในกิจกรรมมีการตั้งโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางวิศวกรรม ดังนั้นหากต้องการดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้เรียนระดับมัธยมปลาย ควรต้องมีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ การกระจายน้ำห... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา