โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-01 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-02-01

กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรม Food Festival Day 2017
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจารย์ธรรมนูญ บุพเต / อ.กาญจนา ใบวุฒิ / อาจารย์พนม แก้วผาดี พร้อมด้วยคณาจารย์ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม " International Festivals Day 2017" เทศกาลอาหารกาลาดินเนอร์ ประจำปี 2560 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ อดิศร กวาวสิบสาม ผู้ช่วยอำนวยการด้านกิจการนักศึกษา อาคารสถานที่และยานพาหนะ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีนักศึกษาระดับ ปวช. ทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรร... >> อ่านต่อ


ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยประชาชน และ GSB Startup Academy
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

          ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินโครงการ  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และมหาวิทยาลัยประชาชน ระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษาที่ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารออมสิน  เพื่อร่วมประชุมหารือและบูรณาการแนวทางการดำเนินโครงการฯ ร่วมกัน ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้มอบหมายให้ อาจารย์ณรงค์  นัน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา