โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-19 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-02-19

มทร.ล้านนา จับมือ เบทาโกร สร้าง “นักศึกษา WiL” เรียนรู้ควบคู่การทำงาน
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(มทร.)ล้านนา ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สร้างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการส่งเสริมพนักงานกลุ่มงานผลิตและวิศวกรรม ระดับ G4 ขึ้นไป ที่เรียนจบ ปวส.ให้เรียนต่อระดับ ปริญญาตรี) โดยอาจารย์ภฤศพงศ์  เพชรบุล รองอธิการบดีด้านบริหาร รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านน ลงนามความร่วมมือกับนายชยานนท์  กฤตยาเชวง  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร  สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ผู้แทนจา... >> อ่านต่อ


แจ้งผู้สอนในรายวิชาโครงงาน สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 (ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา)
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานทะเบียน วิทยาลัยฯ ขอแจ้งผู้สอนในระดับ ปวช. เฉพาะในรายวิชาโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  ให้กรอกแบบฟอร์ม ขออนุญาตให้ผลการศึกษาเป็นไม่สมบูรณ์ ( มส.หรือ I ) กรณีที่เห็นว่านักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 3 รายใดที่มีผลคะแนนไม่เพียงพอและหรือผลงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  และรวบรวมส่งที่งานวิชาการและงานทะเบียน เพื่อขออนุมัติ "รักษาสภาพ" การเป็นนักศึกษา ต่อไป  *** หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถาม งานทะเบียน C2-204 นิพนธ์ โดยตรงได้เลยนะครับ *** >> อ่านต่อ


การกรอกระดับคะแนนในระบบทะเบียนกลาง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แจ้งอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ทุกระดับชั้น เรื่อง การกรอกระดับคะแนนในระบบทะเบียนกลาง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  ดังเอกสารแนบ - ระดับ ปวช. ส่งที่ นายธนากร  นาเมืองรักษ์   C2-101 - ระดับ ปวส. ส่งที่ นางสาวศิราพร  ก้อนศิลา   C2-210 - ระดับ ป.ตรี ส่งที่ นางสาวอรพรรณ นามพิชัย C2-101 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา