โลโก้เว็บไซต์ 2018-03-14 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-03-14

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2561
พุธ 14 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

**ประกาศนี้เฉพาะโรงเรียนเครือข่าย** วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2561 - ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม โครงการร่วมสตาร์โฮลดิ้งกรุ๊ป ( เอกสารแนบหมายเลข 1 ) - ปวส.ช่างกลเกษตร โครงการร่วมบริษัทอนัตตากรีน จำกัดและเบญญาแทรกเตอร์ จำ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา