โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-12 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-07-12

วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากสถาบันไทย - เยอรมันและกระทรวงอุตสาหกรรม ประชุมความร่วมมือด้านเมคคาทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ผู้บริหารและคณาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอกนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้รับเกียรติจาก ทีมผู้บริหารสถาบันไทย - เยอรมัน และกระทรวงอุตสาหกรรม ในการประชุมความร่วมมือด้านเมคคาทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปทางการเกษตร บนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และในโอกาสเดียวกัน ผู้บ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSTEM-Ed 2018 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวทุน/วิจัย

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ  บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ในนามทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSTEM-Ed 2018 ณ KX [Knowledge Exchange Center] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อ เรื่อง :: Effectiveness of the High School Development Model in Integrated STEM Education Camp with Lanna Local Wisdom ซึ่งการประกาศผลจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส. ขอบค... >> อ่านต่อ


คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

               ตามที่คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สกอ.๓๘๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๐) ประกอบมาตรา ๒๕ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา