โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-17 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-07-17

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ C1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
อังคาร 17 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 5 อาคาร C1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธานในการจัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ C1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมกันครบถ้วน  โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานความก้าวหน้าในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยตัวแทนหลักสูตร และกลุ่มวิชา... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา