โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-20 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-08-20

บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ณ มทร.ล้านนา น่าน
จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

ค่ายบูรณาการสะเต็มกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รอบการนำเสนอผลงานโครงงาน จ.น่าน วันที่ 17 สิงหาคม บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมมือกับ สวทช.ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ มทร.ล้านนา น่าน พร้อมกับทีมวิทยากรสะเต็ม มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม “ค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 3” รอบการนำเสนอโครงงานสะเต็ม ของเยาวชนระดับมัธยมปลายในโรงเรียนเขตจังหวัดน่าน ที่ มทร.ล้านนา น่าน โดยเป็นโครงงานเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อคว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา