โลโก้เว็บไซต์ 2018-09-04 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-09-04

การประชุมร่วมกับผู้แทนและนักศึกษาจาก Temasek Polytechnic และ Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
อังคาร 4 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 4 กันยายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Temasek Polytechnic และ Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 14 ราย ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 2018 Singapore – Tak Cultural Exchange Program ระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน  2561 ซึ่งเป็นโครงการในความรับผิดชอบของ มทร.ล้านนา ตาก &n... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
อังคาร 4 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2561 ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ C3 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ ประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในปีนี้ มีโรงเรียนที่สนใจตอบรับเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ถึง 42 กุล่ม และสมัครตอบปัญหาทางวิชาการสถาปัตยกรรม 8 กลุ่ม ในพิธีเปิดได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอิสรา อารีย์รอบ ประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา เป็นประธานในพิธี และ อ.นที สัมปุรณะพันธ์ ผู้อำนวยการ กองพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ล้านน... >> อ่านต่อ


ผู้บริหารคณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Ngee Ann Polytechnic และ Temasek Polytechnic ให้เกียรติเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
อังคาร 4 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ , ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รักษาการผู้อำนวยการวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พร้อมคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ของวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Ngee Ann Polytechnic และ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเยี่ยมชมและดูงานแนวทางจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับปริญญาตรี ของ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักวิทยบริการ มทร.ล้านนา
อังคาร 4 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย C3-305 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และวิธีการสืบค้นแต่ละประเภท เพื่อการศึกษา สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร กวาวสิบสาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานกายภาพและกิจการนักศึกษา ได้เยี่ยมชมการฝึกอบรมของน้องๆ นักศึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล ... >> อ่านต่อ


สามอาจารย์วทส.คว้ารางวัลชมเชย จากเวที Fin. ดี We can do!!!
อังคาร 4 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มทร.ล้านนา ประกอบด้วย อ.ช่อทิพย์ นิมิตรกุล อ.มุกดา ศิริ และอ.มนสิชา พิชัยพรหม ได้รับรางวัลชมเชยด้านความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอน จากโครงการ Fin. ดี  We can do!!! จากผลงาน  Plan your money  ซึ่งเป็นบอร์ดเกมส่งเสริมบุคคลที่จำลองสถานการณ์ตามช่วงชีวิตและอาชีพ ผนวกกับการ Quiz ผ่าน QR code ซึ่งได้ทั้งความสนุกสนานและกระตุ้นการค้นคว้าเพิ่มเติม  โครงการ Fin. ดี  We can do!!!  เป็นโครงการของธนาคารแห่งประเทศไทย และ ศูนย์สถานศึกษาพอเพีย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา