โลโก้เว็บไซต์ 2018-09-07 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-09-07

ตัวแทนบริษัท SIEMENS เข้าหารือกับคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยฯ
ศุกร์ 7 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ตัวแทนจากบริษัท SIEMENS ได้เข้าหารือและทำความร่วมมือ ในการจัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Solid Edge 2019   โดย อาจารย์ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และ อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ และ อาจารย์ทะนุ ประเสริฐสุนทร เข้าร่วมหารือเพื่อเป็นข้อมูลและช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือการจัดอบรมการใช้โปรแกรม เพื่อการจัดการเรียนการสอน ต่อ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา