โลโก้เว็บไซต์ 2018-09-18 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-09-18

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 ร่วมกับวิทยาลัยฯ จัดโครงการกิจกรรม “ MYMO Go School ”
อังคาร 18 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. - 19.30 น. ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 ร่วมกับวิทยาลัยฯ ในการจัดโครงการกิจกรรม “ MYMO Go School ” อาจารย์สมภพ พัดจาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานบริหาร กล่าวเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้จัดการออมสิน เขตเชียงใหม่ 2 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของนักศึกษาในเรื่องของการออมเงิน การทำธุรกรรมทางการเงินในยุค Thailand 4.0 และเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สั... >> อ่านต่อ


สถช.เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2560
อังคาร 18 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้เข้าร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2561 ซึ่งได้มอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อน องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีตำบลเมืองเล็น  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาองค์ประกอบที่ 3 ดังนี้ 1.  มหาวิทยา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา