โลโก้เว็บไซต์ 2018-09-27 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-09-27

บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมกับทีมสะเต็ม RMUTL และ สวทช. ในโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเสริมทักษะของโรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันที่ 26 - 27 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่ บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมกับทีมสะเต็ม RMUTL ภายใต้ความร่วมมือกับ สวทช. ภาคเหนือ ในโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเสริมทักษะของโรงเรียนฯ (การใช้ STEM สร้างสรรค์ผลงานเชิงนวัตกรรม) โดยน้องๆ นักเรียนได้แบ่งกลุ่มและรับโจทย์เพื่อร่วมกันประดิษฐ์ผลงานจากการใช้ STEM เชิงนวัตกรรม ภายใต้กิจกรรม อาทิเช่น  Smart Tower , กินได้ ใช้ได้ ขายได้ และ หมาเหงา ซึ่งน้องๆ ได้รับความรู้จากวิท... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานของนักศึกษาการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และ ดร.จรรยวรรธน์ วุฒิจำนงค์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทั้งแบบภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ในงานการประชุมวิชาการนักองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยครั้งที่ 30 การแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ "การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)" โดยมีนักศึกษาได้นำผลงานและ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการและวิทยากรในงาน STEM I ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ครั้งที่ 1 ณ มทร.ล้านนา น่าน
พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสวิจิตร และ ดร.วรจักร เมืองใจ ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมกับทีมสะเต็ม RMUTL ในงาน STEM I ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 กิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนา นวัตกรรม และแนวการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ และตอบโจทย์กิจกรรมเพื่อชุมชน ร่วมเรียนรู้และฝึกฝนหลักการคิดแก้ไขปัญหาในเชิงบูรณาการแบบ STEM สร้างสรรค์... >> อ่านต่อ


นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานนนอกห้องเรียนการพัฒนาระบบการเพาะเมล็ดผักปลอดสารพิษโดยใช้ระบบหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ ณ บริษัท ไฮโดรเฟรช จำกัด
พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ บริษัท ไฮโดรเฟรช จำกัด อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ และอาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ เป็นผู้ควบคุมและดูแลนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปี 3 เพื่อเข้าเยี่ยมชมและรับโจทย์ในการพัฒนาระบบการเพาะเมล็ดผักปลอดสารพิษ ในแผงเตรียมปลูก โดยเป็นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติในการจับวางแทนมือคน โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการให้ความรู้และพาเยี่ยมชมระบบการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ จากเจ้าของกิจการบริษัท ไฮโดรเฟรช จำกัดทั้งน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา