โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-01 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-10-01

หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ วิทยาลัยฯ นำนักศึกษาดูงานนอกห้องเรียน ที่ บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน
จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ที่ บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน  อาจารย์ต้นวงศ์ ปรีชานนท์ และ อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ นำนักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจ ปี2 จำนวน 27 คน เข้าเรียนรู้นอกห้องเรียน การบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม ณ บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน โดยมีวิทยากร ให้การบรรยายในด้านการจัดการและบริหารอุตสาหกรรม โดยได้อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการทำงา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา