โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-09 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-10-09

ตารางสอบปลายภาค FiNAL ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561
อังคาร 9 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  ตารางสอบปลายภาค FiNAL ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 { กด Download ที่ชื่อห้องของตนเองได้เลยนะครับ } ระดับ ปวช. >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทอาหารภาคเหนือ จำกัด Nothern Food Co.,Ltd. 
อังคาร 9 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ บริษัทอาหารภาคเหนือ จำกัด อาจารย์และนักศึกษาประจำหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยฯ ได้มีการเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทอาหารภาคเหนือ จำกัด Nothern Food Co.,Ltd.  โดยทางหลักสูตรฯ ขอขอบคุณ คุณนฤมิตร ศันติวิชยะ QA Manager / QMR ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "กระบวนการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและระบบควบคุมในการผลิต และระบบควบคุมและประกันคุณภาพ ของกระบวนการผลิตอาหารกระป๋อง " เป็นอย่างดี และนักศึกษาได้เก็บ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา