โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-18 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-10-18

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรม และ สถาปัตยกรรม ร่วมกันบริการวิชาการภาครัฐและชุมชน ในการออกแบบปรัปปรุงภูมิทัศน์สะพานแขวน เขื่อนแม่กวง จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ สะพานแขวนเขื่อนแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  อาจารย์อลงกต  สุคำวัง อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณาจารย์ในหลักสูตร ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์  เข้าร่วมบริการวิชาการภาครัฐและชุมชน ในโครงการออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานแขวน เขื่อนแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา