โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-10 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2019-01-10

ทิศทางอุดมศึกษา วิกฤติอุดมศึกษา ยุคประเทศไทย 4.0
พฤหัสบดี 10 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มกราคม 2562 ดร.สว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางอุดมศึกษา วิกฤติอุดมศึกษา ยุคประเทศไทย 4.0” ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ และกระจ่ายสัญญาณในระบบ VDO Conference ไปยัง มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ สำหรับการบรรยายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร ทราบถึงสภาพปัญหาของระบบอุดมศึกษาในด้านต่างๆ และเพื่อขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน มทร.ล้านนา เพื่อให้คืนอำนาจแก่สภามหาวิทยา... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 10 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน และ อาจารย์ณัฐวุฒิ ปันทะนา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (1B) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ในส่วนเนื้อหาของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดสัญญาณชนิดต่างๆ รวมไปถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการทำงาน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา