โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-05 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2019-02-05

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมบุคลากรครั้งที่ 1 / 2562 ณ ห้องประชุมสารภีอาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในวันนัดพบผู้ปกครอง อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 และเรื่องของพฤติกรรมของนักศึกษา อาทิเช่นโรคซึมเศร้า โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำหอพัก ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยฯ ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อาจารย์กาญจนา ใบวุฒิ , อาจารย์อชิรวิชญ์ เชื้อคำ และ นายธนากร นาเมืองรักษ์ ได้นำนักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจ , เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 111 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์นำนักศึกษาฝึกการวาดทัศนียภาพ ณ วัดต้นเกว๋น อ.หางดง จ.เชียงใหม่
อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดต้นเกว๋น อ.หางดง จ.เชียงใหม่ อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ , อาจารย์เอกชัย ล่ามคำ , อาจารย์ธัชพล เปียทิพย์ และอาจารย์พรพิมล ช่วงชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเตรียมสถาปัตย์ชั้นปีที่ 1 เดินทางไปฝึกการวาดภาพ โดยใช้เทคนิคแบบทัศนียภาพจุดเดียว ณ วัดต้นเกว๋น อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งอาจารย์ได้ใช้เวลาในการสอนและแนะนำการวาดภาพแบบเหมือนจริง แสดงระยะใกล้ไกล แบบสามมิติ อาทิ วัดวาอาราม ถนนและต้นไม้ที่อยู่ใกล้จะมีขนาดเท่าจริง แต่ไกลออกไปจะมีขนาดเล็กล... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือหลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลำปางและวิทยาลัยเทคนิคน่าน
อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาจารย์พลกฤษณ์  ทุนคำ , อาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ , อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยต็มวงศ์ , อาจารย์ประพล รัตนไตร และอาจารย์ชวลิต คณากรสุขสันต์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง และ วิทยาลัยเทคนิคน่าน เพื่อหารือในความร่วมมือทางด้านวิชาการ และแนะแนวด้านการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง และ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ให้เกิดความสนใจ และอยากมา... >> อ่านต่อ


งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประชาสัมพันธ์การแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยฯ นำโดย ดร.สุรีวรรณ  ราชสม , อาจารย์ทิพยภาวรรณ ตันอ้วน , นายธนากร นาเมืองรักษ์ , นางสาววรรณนิพา  มหาไม้ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่แนะแนวจากกองพัฒนานักศึกษา และ เจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เดินทางเพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยฯ ประจำปี 2562 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา