โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-08 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2019-02-08

ประกาศ เรื่องถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา 2/2561 พื้นที่เชียงใหม่
ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ปรากฎว่ามีนักศึกษาจำนวน 199 ราย ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ได้ขออนุญาตลาพักการศึกษาต่อคณบดีหรือรองอธิการบดี ฉะนั้น อาศัยอำนาจแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2552 ระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2551 ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 หมวดที่ 4 เรื่องการลงทะเบียนเรียน ข้อ 10.8 ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 หมวดที่ 6 ข้อมูล 30.7 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1330/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง มอ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้ารับโล่ห์รางวัลร่วมกับกับทีมสะเต็ม RMUTL ในโครงการค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับโล่ห์รางวัล ร่วมกับทีมงาน STEM RMUTL ( สะเต็ม ราชมงคลล้านนา ) ในการสนับสนุนและร่วมดำเนินการ ในโครงการ "ค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น"   โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้มอบรางว... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา