โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-12 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2019-02-12วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด
อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองของนักศึกษาวิทยาลัยฯ ระดับ ปวช. ทุกชั้นปี ในโอกาสพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษา เพื่อรายงานผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2561 และพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาแต่ละคน ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ เพื่อเป็นการวางแผนการเรียน การใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนประจำในภาคการศึกษาต่อไป โดยมีผู้ปกครองและนักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในแต่ละหลักส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา