โลโก้เว็บไซต์ 2020-08-28 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2020-08-28

มทร.ล้านนา เปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างประธานหลักสูตรและครูพี่เลี้ยงในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่  พร้อมร่วมสะท้อนมุมมองและถอดบทเรียนจากกระบวนการจัดเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานสหกิจศึกษา
ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการอบรมสัมมนา "การจัดรูปแบบการเรียนการสอนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ใสถาบันอุดมศึกษา" ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานสหกิจศึกษา  ที่ส่งผลกระทบต่อคณาจารย์/นักศึกษา ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งด้านบวกและด้านลบ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของ... >> อ่านต่อ


นักศึกษา วิทยาลัยฯ ทุกระดับชั้น ประเมินอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1/2563
ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานวิชาการ วิทยาลัยฯ ขอแจ้งให้นักศึกษา วิทยาลัยฯ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี ทุกระดับชั้น ขอให้ "ประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2563" ในระบบทะเบียนกลาง นักศึกษา เมนู S07 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2563 - 11 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2563 **หมายเหตุ : หากประเมินรอบที่ 1 เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องประเมินรอบที่ 2 นะครั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา