โลโก้เว็บไซต์ 2020-10-01 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2020-10-01

วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปี 2562
พฤหัสบดี 1 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม S1-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตร วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม S1-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ จากมหาวิทยาลั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา