โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-28 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-01-28
สถช.มอบผลิตภัณฑ์จากโครงการ U2T ยกระดับสินค้าของชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐานระดับพรีเมี่ยม
ศุกร์ 28 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด มอบมอบผลิตภัณฑ์จากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล  (U2T) แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี โดยผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)  โดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการได้เข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา