โลโก้เว็บไซต์ 2022-05-02 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-05-02

บุคลากร มทร.ล้านนา เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564
จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว อาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตากและรองศาสตราจารย์เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยอธิการบดี  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 และเข้ารับรางวัลจากศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร เข้าร่วมหารือและเยี่ยมชมส่วนงาน สวท. และ สวส. พร้อมก้าวสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการหารือ และมอบนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) และ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อร่วมวางแนวทางและปรับภาระกิจให้สอดคล้องกับหน่วยงานและเสริมสร้างสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้มีความมั่นคง ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและผู้ปกครองในการติดต่อราชการ พร้อมก้าวสู่ระบบ... >> อ่านต่อ


ประกวดราคาการทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา มีความประสงค์จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับประกันภัยเพื่อจัดสวัสดิการในการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้นักศึกษาทุกคน ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนประมาณ 17,000 คน โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกรรมการประกันภัย โดยมีสำนักงานหรือสำนักงานตัวแทนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้)ผู้สนใจติดต่อขอยื่นราคาได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานพยาบาลและส่งเสริมสุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พร้อมเดินหน้าสนับสนุน BCG Model ลำปาง หนุน การพัฒนา อุตสาหกรรมจากไผ่และครั่ง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง
จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 30 เมษายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมหารือและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจากไผ่และครั่งของจังหวัดลำปาง และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ บริษัท นอร์ทเทอร์น สยามซีดแลค จำกัด โดยมีคณะกรรมการ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศ... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams (ประจำเดือนพฤษภาคม)
จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

หัวข้อ :  การใช้งานฐานข้อมูล Turnitin วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (เวลา 10:00 – 12:00 น.) ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม : https://bit.ly/3qLmIyk --------------------------------------------- หัวข้อ : การใช้ฐานข้อมูล สนับสนุนการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 (เวลา 15:00 – 16:30 น.) ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม : https://bit.ly/333rrmL --------------------------------------------- ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา