โลโก้เว็บไซต์ 2022-05-10 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-05-10

มทร.ล้านนาผสานความร่วมมือ 3 หน่วยงาน พัฒนาผลผลิตการเกษตรไม้ดอก ไม้ประดับ สร้างมูลค่าพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง
อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมลงนามความมือว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอก ไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และรองศ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประชุมร่วมกับ กฟผ.หาแนวทางการลดใช้พลังงานมุ่งสู่ Green Campus
อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประชุมรับฟังแนวทางการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย กับผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ) ณ ห้องซอมพอ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS-Teams ร่วมกับ มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ เพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สีเขียว(Green Campus) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ต้อนรับ คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ชีววิทยาศาสตร์ TCELS
อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือการทางานระหว่างเครือข่าย ฝ่ายการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา