โลโก้เว็บไซต์ 2022-07-12 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-07-12

มทร.ล้านนา สานต่อความร่วมมือ Tu Dortmund University พัฒนาการศึกษาด้านอาชีวะและเทคโนโลยี
อังคาร 12 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  ร่วมกับ Tu Dortmund University ประเทศเยอรมนี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในการต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการเพื่อดำเนินงานพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวะและเทคโนโลยีศึกษา ภายใต้โครงการวิจัยร่วมระดับนานาชาติ "Progressing Work-based Learning of TVET Systems in Thailand (ProWoThai)" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตต... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
อังคาร 12 กรกฎาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ได้ลงนามในคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และ 27 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548  แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมีนายไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นประธาน พร้อมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาจำนวน 24 คน และคณะกรรมการศึกษ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดกัญจน์นิธยาราม (ป่าไผ่บ่อทอง) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
อังคาร 12 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรรมถวายเทียนพรรษา จำนวน 2 เล่ม ณ วัดกัญจน์นิธยาราม (ป่าไผ่บ่อทอง) ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัด ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างเสริมความเป็นสิริมงคล ตลอดจนสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามเพื่อสืบทอดประเพณีการทำบุญก่อนเข้าพรรษาในทางพุทธศาสนา ปลูกฝังขน... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
อังคาร 12 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ วัดกัญจน์นิธยาราม (ป่าไผ่บ่อทอง) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกับหน่วยงานสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565  ในปีนี้ บุคลากรและนักศึกษาได้เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดกัญจน์นิธยาราม ( ป่าไผ่บ่อทอง ) ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้้งที่ 8
อังคาร 12 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วม การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้้งที่ 8 8th Conference on Research and Creative Innovations : CRCI 2022 Online มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา