โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-24 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2023-01-24

อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อังคาร 24 มกราคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

! ขอความร่วมมือ !  คณาจารย์ประจำ และข้าราชการทุกหน่วยงาน ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ** วันที่ 27 มกราคม 2566 (เลือกตั้งล่วงหน้า) >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา