โลโก้เว็บไซต์ 2023-07-25 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2023-07-25

ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยฯ เข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ Open House ในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม CRCI 2023
อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา นำทีมเข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ Open House   ในงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 "...สู่วิจัยรับใช้สังคม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" The 9th Conference on Research and Creative Innovations (CRCI 2023) ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2566  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งวิทยาลัยฯ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากร ผู้มีศักยภาพ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ
อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลัยพร วงค์แก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร #หัวหน้าการดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากร ผู้มีศักยภาพ  ภายใต้หัวข้อ "การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และแนวทางการขอรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ส้มเขียวหวานอบแห้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัยรุ่นทำส้มบ้านต้นผึ้ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่"  โดยมีคณะทำงาน : อาจารย์โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ , อาจารย์เอกรินทร์ อินประมูล , อาจารย์พิกุลทอง ไชยมงคล และ อาจารย์ถิร ธาด... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จับมือภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา 11 หน่วยงาน จัดงาน ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 (CRCI 2023) เปิดเวทีแสดงผลงานนักวิจัยยกระดับผลงานสู่ระดับสากล พร้อมร่วมลงนามการสร้างเครือข่ายงานวิจัย
อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา 11 หน่วยงาน ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี2566 “…สู่วิจัยรับใช้สังคม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” (The 9th Conference and Research Innovations: CRCI 2023) ภายใต้โครงการเผยแพร่และผลักดันผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม... >> อ่านต่อ


แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ.2566
อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกาศเรื่อง การจัดสรรเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2566 เพื่อให้การจัดสรรเงินรายได้จากการเก็บค่าบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน            กองคลังจึงขอแจ้งเวียนประกาศดังกล่าว  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา