โลโก้เว็บไซต์ 2023-09-13 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2023-09-13

มทร.ล้านนา ชูงานวิจัย “ลมหายใจเชิงดอย” เป็นเครื่องมืออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พุธ 13 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

   วันายวิษณุลักษณ์ คำยอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และนายสุริยนต์ สูงคำ เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ได้นำเสนอโครงการวิจัย “ลมหายใจเชิงดอย : การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการทำงานให้บริการสาธารณะ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ ประชาชนของเครือข่ายเทศบาลลุ่มน้ำแม่กวงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม การเตือนภัยจุดที่มีความร้อน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหัวหน้าโครงการ ภายในการประชุมคณะทำงานบูรณาการด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา