โลโก้เว็บไซต์ 2024-02-24 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2024-02-24

ผศ.ดร.วรวลัญซ์ฯ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินผลงานด้านนวัตกรรมอาหาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวทุน/วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญซ์  ฉิมพะเนาว์ หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ สังกัดวิทยาลัยฯ และอาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจอาหารและโภชนาการ มทร.ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนวัตกรรมอาหาร ในการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่... >> อ่านต่อ


ถ่ายทอดองค์ความรู้ : อาจารย์ ดร.ชาลิณีฯ บรรยาย “การควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิต การออกแบบโรงงานอุตสาหกกรรม”
เสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวทุน/วิจัย

อาจารย์ ดร.ชาลิณี พิพัฒนภพ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สังกัดวิทยาลัยฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ในกิจกรรมสัมนารายวิชา ENGIE121 : Industrial Engineering Laboratory ภาคเรียนที่ 2/2566 ในรายวิชาการควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิต การออกแบบโรงงานอุตสาหกกรรมและการดำเนินงาน ในระหว่างวันที่... >> อ่านต่อ


นักวิจัย : ผศ.เพ็ญวรัตน์ฯ ได้รับทุน บพท. “การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมเห็ดโคนน้อย ”
เสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวทุน/วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย นักวิจัยวิทยาลัยฯ จากหลักสูตรวิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ที่ได้ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”  ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การพัฒ... >> อ่านต่อ


ผศ.ดร.มาลัยพรฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ (Herbs and Spice) ให้กับนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวทุน/วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลัยพร วงค์แก้ว รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายวิชาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ (Herbs and Spices) โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพฤกษเคมี การผลิต และการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 3 มกราคม 2567... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา