โลโก้เว็บไซต์ 2024-03-05 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2024-03-05

มทร.ล้านนา หารือความร่วมมือ บจ.เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ ทางด้านวิชาการ สนับสนุนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์
อังคาร 5 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 มี.ค. 67 ณ ห้องประชุมบริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ร่วมกับ บริษัท เอ็ม เอส พี... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในการร่วมหารือแนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง สู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย
อังคาร 5 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายกานต์ ประณีตศิลป์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เดินทางเข้าประชุม หารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ร่วมกับคณาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรม และด้านวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง ด้วยกระบวนการออกแบบที่ดี มีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชน ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาเมืองน่าอยู่เมืองทันสมัย” ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ด้... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือภาคเอกชนเดินหน้าถ่ายทอดองค์ความรู้การบำบัดอากาศด้วยหลักการเชิงไฟฟ้าสถิตสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
อังคาร 5 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

   วันที่ 5 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยนายสุริยัณห์ คำแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินเซนต์ ออโตเมชั่น จำกัด เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อรายงานความก้าวหน้าการเซ็นสัญญาถ่ายทอดองค์ความรู้  “การบำบัดอากาศด้วยหลักการเชิงไฟฟ้าสถิต” เพื่อนำองค์ความรู้... >> อ่านต่อ


หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรมรายงานความก้าวหน้าการเซ็นสัญญาถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการบำบัดอากาศด้วยหลักการเชิงไฟฟ้าสถิต
อังคาร 5 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงใหม่         หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม โดย รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ ร่วมกับ นายสุริยัณห์ คำแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินเซนต์ออโตเมชั่น จำกัด เข้าพบ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อรายงานความก้าวหน้าการเซ็นสัญญาถ่ายทอดองค์ควา... >> อ่านต่อ


แบบฟอร์มบันทึกข้อความภายใน-บันทึกรายงานผลเดินทางไปราชการ
อังคาร 5 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มบันทึกข้อความภายใน / บันทึกรายงานผลเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด => แบบฟอร์มบันทึกข้อความภายใน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา