โลโก้เว็บไซต์ 2024-03-11 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2024-03-11

(ขยายเวลาเปิดรับ) โครงการพัฒนานักวิจัย NBT
จันทร์ 11 มีนาคม 2567 / ข่าวทุน/วิจัย

Update: RMUTL New Blood Transfusion’67 (NBT) โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ RMUTL New Blood Transfusion’67 (NBT) “พลังนิสิตนักศึกษาเพื่อชุมชน” สร้างการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาชุมชน สังคม ด้วยศาสตร์พระราชา ร่วมกับการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ภายใต้แนวคิด “กินได้ ใช้ได้ ขายได้ อยู่ได้” มีวั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมต่อยอดการขับเคลื่อนกลยุทธ์แผนพัฒนาบุคลากร ด้วย The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI เฟส 3 สร้างทีมงาน (Team Discovery)
จันทร์ 11 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  เฟส 3 (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) สำหรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กองบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ Drive Results with Talent (DRT) จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้ความรู้และเพิ่มพูนทักษะในการใช้เครื่องมือ เพื่อการวางแ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา