โลโก้เว็บไซต์ สัสดีดอยสะเก็ด เยี่ยมวิทยาลัย 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สัสดีดอยสะเก็ด เยี่ยมวิทยาลัย 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 สิงหาคม 2559 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการให้การต้อนรับสัสดีอำเภอดอยสะเก็ดในโอกาสเยี่ยมชมและเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 - 10.00 น. ที่ ห้องประชุม นว.502 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยอาจารย์ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ หัวหน้าฝ่ายกิจกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา