โลโก้เว็บไซต์ อบรมเจ้าพระยาล้านนาริมน้ำ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

อบรมเจ้าพระยาล้านนาริมน้ำ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 สิงหาคม 2559 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ จัดโครงการ Development of Research Proporsal ให้กับคณะทำงาน RL-TVET HUB, SiF ,WiL feeder และ DSKM
ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2559 ณ บ้านพระยาล้านนาริมน้ำ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา