โลโก้เว็บไซต์ ศึกษาดูงานแม่โจ้และสถาปนิกล้านนา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ศึกษาดูงานแม่โจ้และสถาปนิกล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 สิงหาคม 2559 โดย นิพนธ์หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมการเรียนการสอนและศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ หัวหน้าลักสูตรฯ , ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา