โลโก้เว็บไซต์ ตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (ป.ตรี) ของปี 2558 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (ป.ตรี) ของปี 2558

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 สิงหาคม 2559 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี)
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา