โลโก้เว็บไซต์ ประชุมร่างนโยบายและสรุปผลระยะที่ 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประชุมร่างนโยบายและสรุปผลระยะที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 สิงหาคม 2559 โดย นิพนธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ Enjoy : Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนารองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในฐานะประธาน คณะกรรมการนโยบายโครงการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา