โลโก้เว็บไซต์ CRCI 2023 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

CRCI 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 โดย นิพนธ์ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยฯ เข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ Open House ในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม CRCI 2023
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา นำทีมเข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ Open House   ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา