โลโก้เว็บไซต์ หารือทางด้านวิชาการโรงเรียนสันกำแพง | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หารือทางด้านวิชาการโรงเรียนสันกำแพง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 โดย นิพนธ์ผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา