โลโก้เว็บไซต์ บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา บ้านแม่หวาน ดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา บ้านแม่หวาน ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559 โดย นิพนธ์อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านแม่หวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ โรงเรียนบ้านแม่หวาน ต.ป่าเมี้ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านแม่หวาน อ....


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา