โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2560 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นิพนธ์หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรม เข้าชมนิทรรศการ “เมื่อดอกไม้ในสวนของพ่อบาน...เรียนรู้ เดินตาม งานของพ่อ” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. - 12.30 น. หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำนักศึกษาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ เข...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา