โลโก้เว็บไซต์ บาสเกตบอลราชมงคล 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บาสเกตบอลราชมงคล 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 เมษายน 2560 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล ราชมงคล โอเพ่น ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2560 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานกิจการนักศึกษา ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน "บาสเกตบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา