โลโก้เว็บไซต์ กฎหมาย และคดีความเยาวชนและครอบครัว | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กฎหมาย และคดีความเยาวชนและครอบครัว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับวิทยากรจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมาย และคดีความเยาวชนและครอบครัว
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม C3-505 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยอาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน และอาจาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา