โลโก้เว็บไซต์ ยี่เป็ง 2560 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ยี่เป็ง 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2560 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งในโครงการ สืบฮีต สานฮอย ลอยกระทงเดือนยี่ ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ ลานเอนกประสงค์ อาคาร C2 และบริเวณอ่างเก็บน้ำหน้าอาคารสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด เวลา 13.00 - 19.00 น. คณาจารย์ เจ้าห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา