โลโก้เว็บไซต์ เตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นิพนธ์อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ผู้ประสานงาน 3 ภาคส่วน ออกรายการเกษตรMeดี ทางช่อง 13 ในผลงานวิจัยเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ในรายการ เกษตรMeดี ทางช่อง 13  รายการเกษตรMeดี วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นำเสนองานวิจัย สวทช.ภาคเหนือ กับผลงานเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา