โลโก้เว็บไซต์ WiL มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

WiL มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 กรกฎาคม 2561 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ จัดประชุมย่อยโครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานและวิจัยอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่
ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดประชุมย่อยโครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่ว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา