โลโก้เว็บไซต์ สถาบันไทย - เยอรมันประชุมเมคคาทรอกนิกส์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สถาบันไทย - เยอรมันประชุมเมคคาทรอกนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากสถาบันไทย - เยอรมันและกระทรวงอุตสาหกรรม ประชุมความร่วมมือด้านเมคคาทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ผู้บริหารและคณาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอกนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้รับเกียรต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา