โลโก้เว็บไซต์ ทีม-dr-pulse-pro-หน่วยวิจัย-ruee-คว้า-2-รางวัล2018 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ทีม-dr-pulse-pro-หน่วยวิจัย-ruee-คว้า-2-รางวัล2018

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561 โดย นิพนธ์ทีม Dr. Pulse Pro หน่วยวิจัย RUEE คว้า 2 รางวัลระดับดีเด่น สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ และ อาจารย์ชัชวาลย์ กันทะลา ทีม Dr. Pulse Pro ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา